Algemene voorwaarden Fitness Doorn

Algemene voorwaarden Fitness Doorn

Fitness Doorn behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend. Acties of speciale aanbiedingen zullen nimmer van toepassing zijn op lopende abonnementen.
Leden kunnen hier geen rechten aan ontlenen. Oud-leden dienen minstens voor de periode van een jaar niet ingeschreven te hebben gestaan bij Fitness Doorn om gebruik te mogen maken van acties of speciale aanbiedingen.

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en voor minimaal 1 jaar. De opzegtermijn bedraagt ten alle tijde ten minste één maand.
Opzegging van uw lidmaatschap dient via het mutatieformulier te geschieden. Na opzegging van uw lidmaatschap kunt u geen aanspraak maken op eerder betaalde inschrijfgelden en contributies.

Wanneer uw lidmaatschap langer dan een jaar is opgezegd, dient u bij herinschrijving opnieuw het inschrijfgeld te voldoen. (35,- euro)

Betaling van het lidmaatschap is alleen mogelijk d.m.v. automatische afschrijving. (incasso opdracht) De contributie wordt per maand afgeschreven van het door uw opgegeven bankrekening.

U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie.
Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan Fitness Doorn is voldaan, zijn wij genoodzaakt om dit uit handen te geven aan een incassobureau.

Lidmaatschappen kunnen tussentijds niet tijdelijk worden stopgezet wegens ziekte, vakantie of enige andere redenen. tijdelijk stopzetten is wel mogelijk bij langdurige afwezigheid door blessure, ongeval of zwangerschap. Dit dient aan Fitness Doorn medegedeeld te worden door middel van het invullen van een mutatieformulier.
Bij twijfel kan Fitness Doorn u om een doktersverklaring vragen.
Wij zijn een besloten club – members only – en werken met een reserveringssysteem i.v.m. de maximale bezetting van 6 personen per uur.
Reserveren kan via Facebook Fitness Doorn met de registreren knop of met de QR code.

Lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, derden kunnen hier dus geen rechten aan ontlenen. Lidmaatschap alleen per jaar.

Het gebruik maken van de faciliteiten van Fitness Doorn geschiedt geheel voor eigen risico. Fitness Doorn wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van diefstal, ongevallen, brand of enige andere schade tenzij dit is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Fitness Doorn. Er is cameratoezicht.

Leden en/of introducé(e)s geven Fitness Doorn toestemming om fotografische en andersoortige opnames van groepen en individuen te gebruiken voor redactionele- of promotiedoeleinden.

Introducees zijn mogelijk alleen op afspraak a 10,- per keer.

Fitness Doorn behoudt het recht de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakantie of andere gemotiveerde redenen.

Fitness Doorn is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Fitness Doorn houdt zich het recht voor leden die zich niet aan de regels houden de toegang voor een door Fitness Doorn te bepalen periode te ontzeggen.

Fitness Doorn behoudt het recht om bij ernstige gevallen van wangedrag en bij herhaaldelijke schendingen van de regels het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.

Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden twee maanden bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.

U bent verplicht correcte sportkleding, binnenschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken bij het gebruik van de faciliteiten. Dit in verband met de hygiëne.

en_USEnglish